Memur eski unvanına dönebilir mi?

Photo of author
Written By admin

Memurlar istekleri ile kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilirler. Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları mümkündür.

İhraç edilen memurun maaşı geri alınır mı?

675 sayılı KHK'da yer alan düzenleme gereğince, ihraç edilenler, kendilerine ödenmiş maaşları iade etmeyecek.

Memur amirin her dediğini yapmalı mıdır?

MEMUR, 2 İSTİSNA DIŞINDA, VERİLEN HER GÖREVİ YAPMALIDIR

Amir emri bu kez yazılı olarak verebilir. Görev yazılı olarak verilirse bu kez yerine getirilmelidir. Memura düşen sadece yazılı görev emrinin iptali içini tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açmaktır.

Memur ölürse ne olur?

Ölenin bağlanmış veya bu Kanun hükümlerine göre hesaplanacak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıklarının; a) Dul karı ve koca için % 50'si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine % 75'i, b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için % 25'i, oranında bağlanır.

Memuriyetten ihraç için kaç yıl ceza almak gerekir?

Bir yıldan daha az hapis cezası verilen kişi hakkında da memuriyet hakkından yoksun bırakma kararı verilir. Ancak bu yoksunluk cezanın infazı tamamlanınca sona erdiğinden hükümlü almış olduğu cezanın infazının tamamlanmasının ardından memur olabilme hakkına sahiptir.

Bir memur en fazla ne kadar açıkta kalabilir?

Hizmet gerekleri ve kamu hizmet amacına uygun kullanmak zorundadır. Disiplin soruşturması sebebiyle açığa alınma tedbiri en fazla 3 aydır. Bu süre sonunda memur hakkında bir karar verilmediği takdirde memurunda görevine başlatılması gereklidir. Bu sürenin bulunmasını keyfi uygulamaların önüne geçmektir.

Müdür memura bağırabilir mi?

Görüldüğü üzere amirin personeline kötü davranması, bağırıp çağırmayı bir iş gördürme yöntemi olarak uygulaması disiplin kurallarının, ayrımcılık yasağının, etik davranış ilkelerinin ihlalini oluşturduğu gibi ceza kanunlarına göre suç boyutuna da ulaşabilmektedir.

Memur amirin telefonunu açmak zorunda mı?

Aynı mevkideki kişiler arasında yapılan telefon konuşmalarında, önce telefonu açan kapar, amir – memur durumunda ise telefonu önce amir kapatır. Ast durumunda olan görevlinin, sekreter kanalı ile amiriyle görüşmesi nezaketsizlik kabul edilir. Astın üste telefonu bizzat açması gerekmektedir.

Düz memur ne kadar maaş alıyor?

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 848 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin 901 liraya yükseldi.

Memur kaç gün habersiz işe gelmeyebilir?

Görüldüğü üzere, memurun mazeretsiz ve kesintisiz 3 gün göreve gitmemesinden dolayı disiplin cezası aldıktan sonra bir kez daha mazeretsiz ve kesintisiz (toplam 6 gün) işine gitmemesi halinde memuriyetten çıkarılacaktır.

Bir memur vefat ederse eşi maaş alır mı?

Şayet emekli memur görevde iken bir kişi belirlememişse vefatında dul eşi ölüm yardımı alır. – Dul eş yok ise çocukları ölüm yardımını paylaşırlar. – Dul eş ve çocuklar da bulunmuyorsa vefat eden emeklinin anne ve babası ölüm yardımını alır.

Memur 3 yil ceza alirsa ne olur?

Kasten işlenen bir suçtan 1 yıl veya daha fazla hapis cezasının memuriyet görevi sırasında işlenmesi halinde, kişinin memuriyet görevi sona erer.

1 yıl ceza alan memur olabilir mi?

Her bir ceza ayrı ayrı değerlendirilir. Bir yıldan daha az hapis cezası verilen mahkûmiyet hallerinde memuriyete engel bir durum bulunmamaktadır. Ancak cezanın infazı süresince bu kişi tedbiren görevden uzaklaştırılır, süreç sonunda görevine geri döner.

Memur 12 saat çalışabilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Kanunun 101. maddesinde "Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir." hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, kurumların düzenlemesi kaydıyla, memurların 24 saat esasına göre çalıştırılması mümkündür.

Açığa alınan memur ne olur?

Soruşturma açıldıktan sonra memur hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildiğinde bu süre üç ay olur. Disiplin soruşturması üç aylık sürenin öncesinde tamamlandığı takdirde ve memur hakkında cezai işleme gerek kalmadığı yönünde alınacak bir karar sonucunda memur görevine iade edilir.

İşçi memurun üstü olabilir mi?

657 sayılı Kanuna göre memur ve amir arasında hiyerarşi bulunmaktadır. Dolayısıyla, gerek sözleşmeli personel gerekse 4857 sayılı İş Kanununa tabi bir işçi personelin memur ve amiri arasında bir hiyerarşik kademeye konulması veya bir memurun amiri olması mevzuat hükümlerine aykırıdır.

Kamuda işçi memurun amiri olabilir mi?

Buna ilave olarak, yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri gereğince, sözleşmeli veya işçi personel, kadroya dayalı olarak çalışan devlet memurları hakkında sicil raporu düzenleyemez ve devlet memurlarının amiri olarak görev yapamaz.

Devlet memuru kavgaya karışırsa ne olur?

Kademe İlerlemesinin Durdurulması: Memurun kavgaya karışması, kademe ilerlemesinin durdurulmasına neden olabilir. Bu durumda memur, belirli bir süre boyunca mevcut kademesinde sabitlenecek ve maaşında artış olmayacaktır.

Devlet memuru ne yapamaz?

Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

En yüksek devlet memuru maaşı ne kadar?

Buna göre 2023'ün ocak ayında en düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 11.836 liraya ulaşacak. En yüksek devlet memurunun (vali) maaşı da 42.480 liraya çıkacak.

2023 polis maaşı ne kadar olacak?

Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek. Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.

Memur istifa ederse kaç yıl memur olamaz?

Göreceğiniz üzere; temel kural olarak, istifa eden memurun 6 ay geçmedikçe yeniden memuriyete atanamayacağını söyleyebiliriz. Ancak yazı içeriğinden de fark etmiş olacağınız gibi; duruma göre ayrıca 1 yıl ve 3 yıllık süreler söz konusu olduğu gibi, memurun asla göreve tekrar alınmayacağı durumlar da bulunmaktadır.

Memur 1 gün işe gitmezse ne olur?

Mazeretsiz veya izinsiz olarak 1 veya 2 gün işe gelmeyen memura, brüt aylığının 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmak suretiyle AYLIKTAN KESME cezası verilir. 10 sene içinde memur, tekrar 1-2 gün işe gelmezse, bu defa bir ağır ceza olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılacaktır.

10 yıllık memur ölürse eşine ne kadar maaş bağlanır?

Dul ve yetim aylıkları: Ölenin bağlanmış veya bu Kanun hükümlerine göre hesaplanacak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıklarının; a) Dul karı ve koca için % 50'si, aylık alan yetimi bulunmayanların dul eşlerine % 75'i, b) Çocuklarla ana veya babanın her biri için % 25'i, oranında bağlanır.

Kaç yıllık memur ölürse eşine maaş bağlanır?

Vefat etmiş memurun hizmet süresinin en az 5 tam yıl olması gerekmektedir. Bu süre 2008 yılına kadar 10 tam yıl iken 2008 yılında 5510 sayılı Kanunla bu süre 5 yıla indirilmiştir.

Kaç yıl ceza alan memur olamaz?

Bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alınması hâlinde işlenen suçun türü ve niteliğinin bir önemi bulunmamaktadır. Verilen hapis cezasının bir yıl veya daha fazla olması memuriyete engel durumu için yeterlidir.

Yüz kızartıcı suç işleyen memur olabilir mi?

Yüz kızartıcı suçlar bazı özel kanunlarda ve 1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 76.maddesinde; tanımına yer verilmeksizin sayılma suretiyle düzenlenmiştir. Memuriyete girişte yüz kızartıcı suçlar Devlet Memurları Kanunu'na göre memurluğa alımlarının iptal edilmesine veya işlerinden atılmalarına neden olmaktadır.

6 ay ceza alan memur ne olur?

a- Ağır hapis cezası: Bu da ikiye ayrılmaktadır. Ömür boyu hapis cezası ve geçici ağır hapis cezası. Her iki halde de kişi memur olamaz veya memur ise görevine son verilir. b- 6 aydan fazla hapis cezası: Belirtilen sürelerde ceza alan kişi memur olamaz veya memur ise görevine son verilir.

Bir memur 10 gün işe gelmezse ne olur?

Devlet memurlarının 10 güne kadar olan devamsızlıkları disipline konu bir suç olarak değerlendirilirken, 10 gün devamsızlık halinde ilgilinin memuriyetini kendi iradesiyle sonlandırmış olduğu kabul edilerek idari bir tasarrufta bulunulmaktadır.''

Açığa alınan maaş alır mı?

6413 Sayılı Kanun Uyarınca Personel Mali Hakları

Askeri disiplin kanunu kapsamında haklarında karar verilen kişilerin görevden uzaklaştırma sırasında idari izinli oldukları kabul edilir ve maaşlarında kesinti olmaz. Devlet memurları kanunu uyarınca ise açığa alınan personel için aynı durum geçerli değildir.

Açığa alınınca maaş yatar mı?

Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. Yani görevden uzaklaştırma maaş 2/3 almaya devam edilir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
%d blogcu bunu beğendi: