Memur gece çalıştırılabilir mi?

Photo of author
Written By admin

Devlet Personel Başkanlığının görüşü İş Kanununda yer aldığı gibi “akşam 20: 00 ile sabah 06:00 saatleri arası memurlar için gece çalışma saatleridir” şeklindedir. (18.09.2014 tarihli 3292642-0402 sayılı görüş yazısı) Dolayısıyla vardiya ile çalışan memur yukarıdaki saatler içinde vardiyalı çalışmaya tabi tutulamaz.

Memur nasıl kovulur?

İstifa beyanı yazılı olarak yapılmalıdır. Kural olarak memurun istifa beyanının kuruma iletilmesi yeterlidir. Kurumun istifayı kabul etmeme yetkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte 657 sayılı Kanun m.94'ün ifade biçiminden istifa beyanının kabule bağlı olduğu şeklinde anlaşılmaya müsaittir.

Memur telefona bakmak zorunda mı?

Cevabımız: Değerli takipçimiz, istirahat gününüzde aniden planlanan görev tebliği için telefonunuzu açamamış olmanızdan dolayı hakkınızda tesis edilen maaş kesimi cezası hukuka aykırı olup, ilgili cezanın İdare Mahkemesince İptali gerekecektir.

Memur 12 saat çalışabilir mi?

CEVAP: 657 sayılı Kanunun 101. maddesinde "Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir." hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, kurumların düzenlemesi kaydıyla, memurların 24 saat esasına göre çalıştırılması mümkündür.

Hakarete uğrayan memur ne yapmalı?

1- Devlet Memurlarının Müracaat ve Şikayetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, silsile yoluyla durumu en yakın amirine bildirmelidir. Amir eğer yetkisi dahilindeyse konuya eğilmeli, değilse talebi yetkili amire bildirmelidir.

Memur kavga ederse ne olur?

Kademe İlerlemesinin Durdurulması: Memurun kavgaya karışması, kademe ilerlemesinin durdurulmasına neden olabilir. Bu durumda memur, belirli bir süre boyunca mevcut kademesinde sabitlenecek ve maaşında artış olmayacaktır.

Hangi suçlar memurluktan atılır?

güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak” şeklinde memuriyete engel olarak sayılan ismen sayılan suçlardır32.

Polis istediği telefonu dinleyebilir mi?

Düzenlemeyle, bazı suçların önlenmesi amacıyla MİT, polis ve jandarma telefonları dinleyebilecek. Yasa, 1 haziranda yürürlüğe giren yasalar nedeniyle boşluğa düşen istihbarat amaçlı telefon dinlenmesinin yolunu açıyor.

Devlet memuru kapısını kapatabilir mi?

Sonuç olarak, görevlerine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak olarak yorumlanmayacak şeklinde (kapıyı kilitlemek gibi), Devlet memurlarının görevlerini yerini getirirken çalışma ortamının kapısını kapalı tutmasında mevzuata engel bir durum bulunmadığını değerlendiriyoruz.

Memur sürekli gece çalıştırılabilir mi?

KDK yaptığı incelemede, bir personelin kendi rızası dışında sürekli gece çalışmaya zorlanamayacağına karar vermiştir. Kararda, 657 sayılı Kanun'da genel olarak Devlet memurlarının çalışma saatlerine ilişkin bu şekilde(gececi/gündüzcü) bir ayrım yapılmadığına yer verilmiştir.

Memur başka bir işte çalışırsa ne olur?

Memurlar kanuna aykırı olarak ek iş yaparlarsa ciddi disiplin cezaları ile karşılaşıyor. 657'deki düzenlemeye göre, ticaret yapan ya da memurlara yasaklanan işlerde bulunanlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası veriliyor.

Amir memura bağırabilir mi?

Görüldüğü üzere amirin personeline kötü davranması, bağırıp çağırmayı bir iş gördürme yöntemi olarak uygulaması disiplin kurallarının, ayrımcılık yasağının, etik davranış ilkelerinin ihlalini oluşturduğu gibi ceza kanunlarına göre suç boyutuna da ulaşabilmektedir.

Kavga edince sicile işler mi?

Adli sicil kaydına işlemez. Hakim vereceği kararda bir cezaya hükmedecek ve bu cezanın hükmünün açıklanmasını geri bırakacaktır. Sorunuza dönecek olursak, bunun için somut olayı mutlaka bir avukatla değerlendirmeniz uygun olur.

Kavgadan hapse girilir mi?

Bireylerin kavga etmesi ile genellikle kasten yaralama suçu işlenmektedir. Kavga esnasında tarafların birbirlerine yönelik olarak tehdit veya hakaret içerikli sözler söylemeleri, herhangi bir taşınır veya taşınmaz mala zarar vermeleri halinde elbette bu suçlardan dolayı ayrıca cezalandırılacaklarını belirtelim.

Kaç yıl ceza alan memur olamaz?

Bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alınması hâlinde işlenen suçun türü ve niteliğinin bir önemi bulunmamaktadır. Verilen hapis cezasının bir yıl veya daha fazla olması memuriyete engel durumu için yeterlidir.

6 ay ceza alan memur ne olur?

Ömür boyu hapis cezası ve geçici ağır hapis cezası. Her iki halde de kişi memur olamaz veya memur ise görevine son verilir. b- 6 aydan fazla hapis cezası: Belirtilen sürelerde ceza alan kişi memur olamaz veya memur ise görevine son verilir.

Sabıkası olan biri memur olabilir mi?

Sicil Kaydının Silinmesinin Memuriyete Etkisi

Süresiz ya da adli sicilden çıkarılamayan herhangi bir hüküm olmadığından dolayı herhangi bir suç işlemiş ve verilmiş olan cezası infaz edildikten sonra adli sicil kaydından çıkarılmış olan hükümlü memur olabilecektir.

Telefonumun dinlendiğini nasıl anlarım?

Telefonunuzu kullanırken, cızırtı ve yankı duyuyorsanız, dinleniyor olabilirsiniz. Konuşmalarınız derinden geliyorsa ve aynı olay gün içinde 2 kez tekrarlanırsa, yine dinlenme ihtimaliniz yüksektir. Uzmanlar, dinlemelere karşı telefonunuzu sürekli olarak format atmanız gerektiğini söylüyor.

Telefonun dinlendiği nasıl anlaşılır kod?

Kulaktan kulağa yayılan efsaneye göre; cep telefonunuza önce #31#3111 yazıp bu numaranın arkasına kendi cep telefon numaranızı ekliyorsunuz. Sonra 'ara' tuşuna basıp telefonunuzu kulağınıza götürüyorsunuz. Eğer karşıdan hiçbir ses gelmiyorsa gözünüz aydın; demek ki sizi kimse dinlemiyor.

Memurluktan atılma kaç yıl?

(657 sayılı kanun m.48/5). Kasten işlenen bir suçtan 1 yıl veya daha fazla hapis cezasının memuriyet görevi sırasında işlenmesi halinde, kişinin memuriyet görevi sona erer. Mahkum olunan 1 yıl hapis cezası adli para cezasına çevrildiği takdirde memuriyet engeli ortadan kalkar.

Memur 7 gün çalıştırılabilir mi?

Ancak, Devlet Memurları Kanununun 178'inci maddesi gereğince, kurumlar gerektiği taktirde ücret vermeksizin memurları fazla çalıştırabilmektedir. Ancak, bu halde, fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabıyla memura izin verilmesi gerekmektedir.

24 saat çalışan devlet memuru kaç saat dinlenmeli?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin uyku ihtiyacını dinlenme süresi içerisinde gideremediği durumlarda 24 saat esaslı çalışmada ara dinlenmesinin 4 saat olarak kabul edilmesinin gerektiğine hükmetti.

Işçi memurun üstü olabilir mi?

657 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliklere göre bir memurca yürütülmesi gereken müdürlük görevi vekâleten de olsa işçi veya sözleşmeli statüsündeki bir personel eliyle yürütülemez.

Devlet memurları ne iş yapamaz?

Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memur sivilde kavga ederse ne olur?

Kavga eden memurlara hangi disiplin cezası verilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/D-(l) maddesinde, "Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek" fiili, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller arasında sayılmıştır.

Babamın yüz kızartıcı suçu beni etkiler mi?

Kimse kendi işlemediği bir suçun sonuçlarına katlandırılamaz. Olumsuz herhangi bir sonucun sebebi ailesinden biri de olsa başkasının eylemleri olamaz. Ülkemizde çok karşılaştığımız bir olay var.

Yüz kızartıcı suçlar silinir mi?

Devlet Memurları Kanunu 48.

Yüz kızartıcı suçlar eğer HAGB kararı verilmemişse adli sicile işlenir. Şartları varsa sonradan silinebilir.

Karakola gitmek sicile işler mi?

Çeşitli özel ya da kamu işlerine girmek için sabıka kaydı istenebilir. Sadece ifade vermiş olan kişinin adli sicili de temiz gözükecektir. Karakolda ifade sonucu sanığın ya da şüphelinin adli sicili etkilenmez. Bunun olabilmesi için sürecin sonunda sanık ya da şüphelinin ceza alması gerekir.

Hafif Darpın cezası nedir?

Kasten yaralama suçunun temel hali, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektirir. Ancak eğer yaralama basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif ise, ceza 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası olur. Bazı ağırlaştırıcı sebepler de kasten yaralama suçunun cezasını artırabilir.

Polise yumruk atmanın cezası nedir?

Anılan Kanun'un 265'inci maddesinin 1'inci fıkrası gereği kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.

Memur 3 yil ceza alirsa ne olur?

Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olan kişi memuriyete kabul edilemez. (657 sayılı kanun m.48/5). Kasten işlenen bir suçtan 1 yıl veya daha fazla hapis cezasının memuriyet görevi sırasında işlenmesi halinde, kişinin memuriyet görevi sona erer.

Memur 1 yıl ceza alırsa ne olur?

Her bir ceza ayrı ayrı değerlendirilir. Bir yıldan daha az hapis cezası verilen mahkûmiyet hallerinde memuriyete engel bir durum bulunmamaktadır. Ancak cezanın infazı süresince bu kişi tedbiren görevden uzaklaştırılır, süreç sonunda görevine geri döner.

Abimin sicili beni etkiler mi?

Cevap: Abimin sicili beni etkiler mi? Suçun şahsiliği ilkesi vardır. Ağabeyinizin işlediği suç ya da sabıkası sizi bağlamaz.

Sabıkası olan ne yapamaz?

Sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı gündelik hayatta bir çok kurum tarafından istenmektedir. İş başvurularında, memurluk, polislik, askerlik ve diğer resmi işlerde istenen adli sicil kayıtları, işe girmemize engel olabilmektedir.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
R10 abc.cam
%d blogcu bunu beğendi: